ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ “Κ. ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ“ –  K. PARLAVANTZA’S CV.